Cookies ­čŹ¬

Deze site gebruikt cookies waar we je toestemming voor nodig hebben.

Doorgaan naar content
Bordje met het woord 'Private'.

Privacy

Stichting Lutje Geluk hierna te noemen Lutje Geluk, verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In dit Privacy Statement informeren wij jou over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die van belang kan zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten (inclusief via de website) van Lutje Geluk. Het geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

Wij gaan op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelen binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Lutje Geluk te Oosterhamrikkade 52a, 9714 BE Groningen is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en AVG.

Lutje Geluk vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van de deelnemers en donateurs met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet aan ons stelt.

Verwerking van persoonsgegevens

Lutje Geluk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (donateurs-, en overige) overeenkomsten.

 • het voeren van de leden- en donateursadministratie;

 • het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;

 • het bevragen van leden en het doen van onderzoek;

 • het telefonisch benaderen van donateurs en ge├»nteresseerden om meer te vertellen over onze campagne(s) en hoe daaraan (financieel) bij te dragen;

 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;

 • onze bedrijfsvoering;

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • archief doeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Lutje Geluk verzamelt verschillende categorie├źn persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);

 • bankrekeningnummer (IBAN);

 • telefoonnummer;

 • geboortedatum;

 • geslacht;

 • e-mailadres;

 • donatiegegevens

Vertrouwelijke omgang met gegevens

Lutje Geluk gaat vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens worden beschermd. We delen persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Lutje Geluk kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Lutje Geluk maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden

Je persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Lutje Geluk verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Lutje Geluk bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Gegevens inzien of verwijderen

Je kunt een inzage- of correctie verzoek richten aan Lutje Geluk. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie verzoek op grond van de  AVG. Je kunt ook verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Lutje Geluk nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren.

Stuur je verzoek naar: info@lutjegeluk.nl.

Technische beveiliging

Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Lutje Geluk passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. Wij nemen daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.